📫 Veenlandweg 5, 7696 BL Brucht 

📧 info@hetrechthoes.nl

Dagbesteding

Het doel van ‘t Rechthoes is om te zorgen dat jongeren/volwassenen een zinvolle dagindeling hebben om zo  structuur te krijgen in het dagelijks handelen. Omdat deze structuur vaak ontbreekt door verschillende omstandigheden bij deze doelgroep. Op de dagbesteding leren ze hoe men eventueel kan doorstromen naar werk of scholing. Via onze begeleiding willen wij hen structuur, vertrouwen, respect en veiligheid bieden. Daarmee proberen wij hen het vertrouwen in de zorgverlening en de maatschappij weer terug te geven. Daardoor kunnen ze stap voor stap hun zelfredzaamheid vergroten en uiteindelijk de regie weer (soms deels) in eigen handen nemen.

Er zijn verschillende redenen waarom jongeren/volwassenen in deze situatie belanden. Het kan komen door een te lage opleiding maar ook door het zich niet kunnen conformeren aan de geldende normen en waarden binnen de maatschappij, vertrouwen verloren in de huidige hulpverlening en het arbeidsproces. Jongeren/volwassenen die dagbesteding volgen bij ‘t Rechthoes hebben vaak een sociale en/of een geestelijke beperking.

Activiteiten

Wij bieden diverse activiteiten aan om de dag zo zinvol mogelijk in te vullen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld klussen in en rondom de locaties en creatieve activiteiten met verschillende materialen. Deze activiteiten moeten zoveel mogelijk aansluiten bij de zorgvraag/wensen van de cliënt. Door middel van deze activiteiten proberen we de cliënten te activeren en te motiveren om hun zelfvertrouwen, eigenwaarde te vergrootten. We geven hen het vertrouwen om nieuwe uitdagingen te kunnen aan gaan, waardoor hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid wordt vergroot.

Wij stimuleren onze cliënten om ervaring en/of scholing op te doen via dagbesteding en participatie. Aansluitend op de wensen van de gemeente Hardenberg proberen wij per jaar enkele cliënten een betaalde of vrijwilligersbaan te laten vervullen voor minimaal een dag per week. Dit kan in een reguliere of beschermde werkomgeving. ’t Rechthoes en onze cliënten worden hierin ondersteund door het UWV en een voor ons onafhankelijke jobcoach. 

Methodiek: situationeel begeleiden

Motivatie en competenties

De basis van onze begeleidingsmethodiek ‘situationeel begeleiden’ is gesteld op motivatie en competenties van cliënten en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Anders gezegd: wat wil en kan iemand. Dit wordt door cliënten als zeer helder ervaren en levert goede resultaten op. De motivatie gaat in de begeleidingsmethodiek over zelfvertrouwen en toewijding, de competentie gaat over kennis, ervaring en vaardigheden. Afhankelijk van de situatie en de aan- of afwezigheid van competenties en vaardigheden, kiest de begeleider een benadering die bij de cliënt en diens situatie past. Hierbij staan de wensen en de behoefte van de cliënt centraal.

Vier pijlers

De begeleiding is gericht op het stabiliseren en verbeteren van de situatie van de cliënt op vier pijlers: een stabiel inkomen en financiële situatie; stabiele huisvesting; het (weer) actief meedoen in de maatschappij; het inzetten of het opbouwen van steun uit iemands eigen netwerk. ’t Rechthoes is van mening dat ieder mens naar eigen tevredenheid, zowel persoonlijk als maatschappelijk, moet kunnen functioneren in een omgeving van zijn / haar keuze. Ons doel hierbij is een zo groot mogelijke kwaliteit van leven en zelfredzaamheid voor de cliënt. Oftewel: opvangen, aanpakken, loslaten.

Onze missie

‘t  Rechthoes is een  unieke zorgverlener met als kernwaarden vertrouwen en respect. Wij zijn uniek omdat onze begeleiding zich richt op jongeren die elders niet welkom (meer) zijn. Wij zijn een laatste kans voor probleemjongeren in de leeftijd vanaf 18 jaar die in andere (vaak grotere) zorginstellingen niet meer te handhaven zijn. Deze jongeren hebben op hun beurt het vertrouwen in de zorgverlening en maatschappij vaak verloren. Zij kenmerken zich ook door een grote afstand tot de arbeidsmarkt en wij willen die afstand met professionele begeleiding verkleinen.

Via onze begeleiding willen wij hen structuur, vertrouwen, respect en veiligheid bieden. Daarmee proberen wij hen het vertrouwen in de zorgverlening en de maatschappij weer terug te geven. Daardoor kunnen ze stap voor stap hun zelfredzaamheid vergroten en uiteindelijk de regie weer (soms deels) in eigen handen nemen.

Een praktisch voorbeeld van onze begeleiding is het project “hulp aan kwetsbaren”. Met dit project proberen we mensen bij elkaar te brengen door bijvoorbeeld een tuin op te knappen voor een oudere inwoner of iemand te helpen met verhuizen. Hiervoor zetten we alleen cliënten in die gedragsvrij zijn. Zij gaan in een groepje van twee of drie personen met een begeleider aan de slag.

Een tweede voorbeeld is het project “Fiets voor Niets”. Voor dit project zijn de deelnemers fietsen aan het opknappen om deze straks aan te gaan bieden aan mensen die zelf geen fiets kunnen betalen

Onze visie

Met professionele begeleiding, in groepen of individueel, stimuleren wij de zelfredzaamheid van onze cliënten. Dat kan op alle leefgebieden zoals financiën, gezondheid, persoonlijke verzorging maar onze specialisatie en passie ligt vooral op het gebied van dagbesteding en maatschappelijke participatie. Wij stimuleren onze cliënten om ervaring en/of scholing op te doen via dagbesteding en participatie. Aansluitend op de wensen van de gemeente Hardenberg proberen wij per jaar enkele cliënten een betaalde of vrijwilligersbaan te laten vervullen voor minimaal een dag per week. Dit kan in een reguliere of beschermde werkomgeving.

Onze deelnemers hebben behoefte aan duidelijkheid en eerlijkheid. Dit bieden wij hen door taken kort en duidelijk aan te bieden. Vervolgens altijd checken of ze het hebben begrepen. Wanneer iets niet naar behoren is uitgevoerd worden zij daar actief op aangesproken.

© 2018 ‘t Rechthoes Alle rechten voorbehouden | CompanyBoost